Regulamin zakupów

Regulamin świadczenia usług

WEARCO PAULINA MAJ
ul. Wiosenna 20
23-200 Kraśnik
NIP: 715-18-89-570
REGON: 364522943

Słowniczek:
Państwo trzecie - państwo spoza Unii Europejskiej, w szczególności Chiny
Pośrednik - podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą papaja-online.pl Paulina Maj z siedzibą w Kraśniku, który nie posiada i nie będzie posiadał fizycznie towaru, dokonujący czynności obejmujące jedynie pośrednictwo w transakcjach pomiędzy dostawcą a kupującym, który nie jest import_erem ani producentem towaru.
Kupujący - osoba kupująca towary na stronie sklepu internetowego Papaja-online.pl bezpośrednio od dostawcy
Dostawca - sprzedający towar z państwa trzeciego kupującym
towar - oznacza reklamowany przez Pośrednika, za pośrednictwem Sklepu Internetowego produkt, związany z transakcją pośrednictwa, który stanowi własność dostawcy
pełnomocnictwo - pełnomocnictwo, o następującej treści:
Niniejszym udzielam przedsiębiorcy działającym pod firmą:
WEARCO PAULINA MAJ
ul. Wiosenna 20
23-200 Kraśnik
NIP: 7151889570
REGON: 364522943


zwanej dalej ,,pośrednikiem’’, pełnomocnictwa do zakupu w moim imieniu i na moją rzecz oraz opłacenia w moim imieniu ceny i kosztów przesyłki towaruWstęp
Kupujący uczestniczący w naszych transakcjach, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu transakcji.
Otrzymana od dostawcy z państwa trzeciego (Chiny) przesyłka nie jest przeznaczona do dalszej sprzedaży.
Dlatego należy wskazać swój prywatny adres, na który dostawca prześle przesyłkę.
Kupujący kupuje towar od dostawcy, którego siedziba znajduje się w państwie trzecim (Chiny).
Zatem zakup przez kupującego jest dokonywany poza Unią Europejską. Oznacza to, iż kupujący poprzez
wprowadzenie towaru na obszar Unii Europejskiej staje się importerem. Jeżeli kupujący wyrazi wolę,
aby wysłać mu rachunek za pośrednictwo w zakupie towaru to po wcześniejszym zgłoszeniu zostanie on przesłany na adres e-mail kupującego.
Cena poszczególnych aukcji obejmuje cenę towaru dostawcy oraz cenę za usługę pośrednictwa wykonywaną przez pośrednika.
Wystawienie rachunku za przedmiot transakcji spoczywa na dostawcy.
Wszystkie informacje zawarte w aukcji, odnoszą się do produktów
(łącznie z cenami), albowiem nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny, ale zaproszenie
do zawarcia umowy określone w art.71 ustawy Kodeks Cywilny.

Skuteczne dokonanie transakcji możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Kupującego Towar jest dostępny w
magazynie dostawcy. W przypadku bezskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie papaja-online.pl,
z rzeczywistym stanem magazynowym kupujący jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości
lub w części. W przypadku braku sposobności wykonania zamówienia, wobec braku danego towaru, pośrednikowi przysługuje
prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym kupujący otrzyma
informację na podany przez niego adres e-mail. Dokonana przez kupującego zapłata za zamówiony towar,
który nie może zostać dostarczony, zostanie przez pośrednika zwrócona niezwłocznie od momentu skutecznego poinformowania
kupującego o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

Zdjęcia na poszczególnych aukcjach mają charakter informacyjny i mogą nieznacznie odbiegać od stanu danego towaru (uzależnione
to jest od odmiennej kalibracji obrazu u różnych kupujących). Nie stanowi to podstawy do jakichkolwiek żądań w stosunku do pośrednika.
Ewentualne roszczenia mogą być kierowane wyłącznie do dostawcy.

Zdjęcia towaru na stronie papaja-online.pl stanowią jedynie jego prezentację. Opis, czy też zdjęcia oraz produkty są własnością dostawcy. Wszelkie roszczenia
względem opisu i zdjęć czy produktów powinny być kierowane do dostawcy, sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Wszelkie nazwy handlowe, opisy lub znaki towarowe są własnością odrębnych podmiotów. Są one używane tylko w
celach informacyjnych.

Wszystkie produkty oferowane na aukcjach są własnością dostawców, pośrednik nie rości sobie do nich żadnych praw, prezentuje
je jedynie na swoich aukcjach.

§ 1 Zakres przedmiotowy

Regulamin określa zasady wykonywania usług przez Pośrednika usługi pośrednictwa na rzecz Kupującemu w dokonywaniu transakcji z Dostawcą.

§ 2 Przedmiotowy zakres usługi pośrednictwa

1.W związku ze świadczona usługą pośrednictwa Pośrednik na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zamawia u Dostawcy towar
2.W związku z daną transakcją Pośrednik nie dokonuje opłat z tytułu cła odnośnie przedmiotowego zamówienia i przesłania na adres kupującego przez Dostawcę towaru.
3.Kupujący, który składa zamówienie jednocześnie oświadcza, że udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa, o którym mowa w słowniczku.

§ 3 Kwestie podatkowe i celne

1. Jeśli przepisy prawa podatkowego i celnego przewidują w związku z dokonanym import_em konieczność uiszczenia cła, podatków (w szczególności podatku od towarów i usług) lub innych należności o charakterze publicznoprawnym, obowiązek ich uiszczenia spoczywa na Kupującym jako na import_erze towaru.
2. Informacje odnośnie opłat celnych, podatków oraz innych opłat o charakterze publicznoprawnym, a także zwolnień z cła i podatku VAT związanych z dokonywanym przez Kupującego import_em znajdują się w szczególności w Ustawie o podatku od towarów i usług, Wspólnotowym Kodeksie Celnym, rozporządzeniu Rady EWG 1186/2009 ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych i ustawie Prawo celne.

§ 4 Dostawa

1.Koszt wysyłki na aukcjach wynosi:
za przesyłkę pocztową 13,99 zł
2.Towar winien być wysłany przez Dostawcę z Chin w terminie 24 h-5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez Pośrednika.
3.Czas dostawy jest zależny od operatora pocztowego i wynosi od 10 do 36 dni roboczych,
4.W wyjątkowych wypadkach okres dostawy może być wydłużony, Pośrednik nie ma wpływu na ten fakt i nie ponosi odpowiedzialności za działanie przewoźnika i dostawcy. O opóźnieniu Kupujący jest niezwłocznie informowany przez Pośrednika za pomocą wiadomości e-mail.
5.Pośrednik nie jest odpowiedzialny za niedostarczenie towaru w przypadku, gdy kupujący podał niewłaściwy adres
6.Nie jest dopuszczalna transakcja „za pobraniem”, ponieważ jest to przesyłka międzynarodowa.

§ 5 Realizacja zamówienia

1. Jednocześnie dokonując transakcji za pośrednictwem strony internetowej papaja-online.pl, kupujący udziela pełnomocnictwa pośrednikowi, które on automatycznie przyjmuje.
2. W przypadku kilku różnych Przedmiotów zamówienia, ich wysyłka może zostać zrealizowana w kilku przesyłkach od różnych Dostawców.


§ 6 Wymagania techniczne i dostarczane treści

1.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym są następujące:
a) Dostęp do internetu.
b) Dostęp do komputera lub innego urządzenia mobilnego wraz z dostępem do przeglądarki internetowej
c) Posiadanie adresu elektronicznego (E-mail).
2. Informuje się, iż zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 7 Reklamacje i zwroty

1. Kupujący jest uprawniony do zwrócenia zakupionego przedmiotu aukcji (po poinformowaniu pośrednika) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki za pośrednictwem poczty e-mail.
2. Nie ma możliwości odstąpienia od zawartej umowy przez Użytkownika, jeśli zamówiony przedmiot został już do niego wysłany przez Zagranicznego Sprzedawcę (Dostawcę) i jest w trakcie dostawy.
W takiej sytuacji, zwrotu można dokonać po doręczeniu przedmiotu.
3. Nieużywany przedmiot aukcji w stanie nienaruszonym kupujący powinien odesłać na adres zwrotny podany przez dostawcę tzn. kupujący kupuje towar w państwie trzecim i tam przyjmowane są przesyłki zwrotne.
4. Zwrot gotówki następuje w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej.
5. Dopuszczalna jest wymiana na inny rozmiar po uprzednim ustaleniu.
6. Przesyłki zwrotne za pobraniem oraz niezgłoszone wcześniej pośrednikowi nie będą przyjmowane przez dostawcą.
7. Przesyłki zwrotne pod inny adres niż podany przez sprzedającego nie będą akceptowane.
8. Koszt przesyłki zwrotnej jest pokrywany przez kupującego.
9. Pośrednik przewiduje możliwość złożenia przez Kupującego - konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy droga elektroniczną za pomocą e-mail. Przykładowy wzór odstąpienia od umowy jest zamieszczony poniżej:  

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: [nazwy kupionych przedmiotów], 
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Załączam zdjęcie otrzymanego przedmiotu.


§ 8 Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zm.)
2. Kupujący, dokonując transakcji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Pośrednika i Dostawcę danych osobowych w celu dokonania transakcji w granicach prawnie dozwolonych.
3. W przypadku zmiany danych Kupujący dokona ich aktualizacji na koncie kupującego
4. Podane dane osobowe będą administrowane przez Pośrednika
5. Kupujący ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia na zasadach
określonych art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych
6. Dane, które umożliwiają iddentyfikację kupującego są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby
7. Pośrednik podlega obowiązkom, wynikającym z przepisów prawa polegającym na udzieleniu upoważnionym organom informacji z zakresu danych ososbowych.

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl